Mataralaisia palapelin äärellä.

Kaksi vuotta sitten tulin työvalmentajaopiskelijana töihin Mataraan, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry:n siipien alle PAIKKO osaamisen tunnistamisen järjestelmään. Mietiskelin alusta asti usein, kuinka täällä Matarassa voikaan olla ihmisten näin hyvä olla ja tehdä töitä. Olin opiskelijana, mutta olin aivan yhdenvertainen työpisteessäni, KYTin ison monimuotoisen työyhteisön joukossa palavereissa, kehittämispäivillä, kahvipöydässä.

Ei ollut arvohierarkian tuntua ja jokainen keskustelu kenen tahansa kanssa oli niin avointa, positiivista ja rakentavaa. Sain olla mukana kehittämässä ihmisarvoa nostavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää PAIKKOa. Tulin isossa, avoimessa työyhteisössä nähdyksi, kuulluksi, arvostetuksi ja olin "Myyty!". Halusin luonnollisesti olla heti täysillä mukana antamassa omaa työpanostani yhteiseen hyvään.

Nyt kirjoittaessani blogia, olen valmistumassa työkykykoordinaattoriksi. Olen edelleenkin "myyty" ja onnellinen työpaikastani ja vielä tässä samassa isossa työyhteisössä KYTin siipien alla Mataran aulapalveluissa. On merkityksellistä ja arvokasta tehdä työtä omaakin maailmankatsomusta tukevalla arvopohjaisella työnantajalla, jolla arvot (asiakas- ja järjestölähtöisyys, innovatiivisuus, luottamus, yhdenvertaisuus) todellakin toteutuvat joka päivä. KYTin yhteiskuntavastuullinen ja arvopohjainen toiminta näkyy esim. osatyökykyisten ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisessä, yksilöille ja yhteisöille suunnatun palvelun ja toiminnan vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja näin koko yhteiskuntaan. Työhyvinvointiani lisäävät vielä monipuoliset, luovuudella toteutettavat työtehtävät yhdenvertaisessa, isossa työyhteisössä, ihanat ystävälliset hymyilevät asiakkaat ja talon toimistokoirat. Haluan blogillani kiittää ja sanoittaa tekoja, joilla KYT ry pitää huolta työkyvystämme ja työhyvinvoinnistamme arjen käytännöissä.

Fyysinen työergonomia työntekijöille on meillä järjestetty erittäin hyvin. Työtilojen, työvälineiden, koneiden ja palveluiden helppokäyttöisyydestä on huolehdittu. Työtilat ovat esteettömiä ja työpisteet ovat ergonomisia. Käytössämme ovat säätötuolit ja sähköpöydät pehmeillä seisontamatoilla. Koneellinen hyvä ilmastointi ja terveet työtilat antavat puitteet työnteolle. Sähköiset järjestelmämme toimivat häiriöttä myös vaativissa muutostilanteissa ja meillä on hyvin toimiva, laadukas ja palveleva oma it-tuki.

Saamme työntekijöinä jatkuvasti eväitä terveellisten elintapojen ja työstä palautumisen edistämiseksi. Työpaikkamme on päihteetön ja savuton. Meillä on tehty selkeät rajat työ- ja vapaa-aikaan, mahdollistaen riittävän työstä palautumisen. Matarassa on asianmukaisia erilaisia taukotiloja, keittiö eväslounaille ja vielä erinomainen lounasravintola Fije. Sanonkin usein Fijen ihanalle henkilökunnalle, että on niin helppo hymyillä, kun saa syödä täällä teidän valmistamaa ruokaa. Olemme saaneet yksilölähtöisiä stressinhallinta- ja rentoutustuokioita sekä ohjattua taukojumppaa. Käytössämme on isot suihkulliset pukuhuoneet ja oma kuntosali. Työn tauottamista pidetään tärkeänä ja siihen kannustetaan omalla esimerkillä. Tauottamista edesautetaan yhteisillä kahvihetkillä tai vaikka mahdollisuudella seistä hetki palapeliä tehden. Meitä kannustetaan venyttelyyn ja kävelyyn työn lomassa, lähtemään luontoon kävelypalaveriin tai vaikka happihyppelyyn kiertämällä  Matara ympäri. Pieni täydellinen rentoutuminen sohvallakin on hyvin sallittua.  Saamme liikunta- ja kulttuurisetelit vuosittain. Meillä Matarassa järjestetään hyvin monimuotoista tyhy-ryhmän koordinoimaa yhteistä työhyvinvointia tukevaa toimintaa, mutta omaehtoista liikunnanharrastamista työajalla ei voi STEA-avustuksen saajana  toteuttaa.

Psykososiaalista työympäristöä kehitetään jatkuvasti avoimella keskustelulla ja tarkistellaan mm. henkilöstökyselyillä. Hyvää työilmapiiriä ylläpidetään työyhteisön toimivuutta tukevalla hyvällä johtamisella, työn organisoinnilla ja avoimella vuorovaikutuksella. Näin pyritään vähentämään stressiä, kuten myös omalla vaikutusmahdollisuudella esim. työaikoihin, työmäärään ja työtahtiin sekä muun elämän yhteensovittamiseen työn kanssa. Esihenkilöt ovat hyvin tavoitettavissa työpäivän aikana.

Tiimipalaverit ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat meillä säännöllisesti käytössä. Meille kaikille työntekijöille järjestetään myös yhteisiä monimuotoisia kehittämispäiviä. Meillä ymmärretään, että ongelmatonta työyhteisöä ei ole olemassa ja tiedostetaan, että hyvässä työyhteisössä virheet, ristiriidat ja epäkohdat pitää käsitellä rakentavasti.

Työajan ja -paikan joustojen lisääminen on meillä tehty helpoksi ja sallituksi. Jo ennen koronaa oli mahdollisuus etätöihin, mutta kuten muuallakin, vasta koronan myötä, monipaikkatyö vakiintui käytännöksi. Työyhteisön tuki koetaan talossa tärkeänä osana toimintaa ja on huomattu hyväksi välillä arvioida yhteistä käytäntöä, olisiko tarpeen jopa lisätä päiviä, jolloin kaikki olisivat yhtä aikaa paikalla.

KYTissä urakehityksen mahdollisuudet vastuuhenkilötehtäviin ovat rajalliset, mutta tätä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Työaikaa saa käyttää joustavasti oman osaamisen kehittämiseen. Työntekijöille annetaan hyvin palautetta työtehtävistä ja päätöksenteko on läpinäkyvää. KYTissä työntekijä saa halutessaan työuravalmennusta. Meillä on luonnollisesti käytössä PAIKKO-osaamisen tunnistamisen järjestelmä, jonka myötä työntekijä saa osaamisestaan tutkintojen perusteisiin pohjautuvan osaamistodistuksen. Näin työntekijän tekemä työ tehdään ammatillisesti näkyväksi. Jokaisen työntekijän oma osaaminen saa merkityksen ja siten mahdollistetaan hänen etenemistä työuralla tai kouluttautumiseen. Osaamista voi Matarassa kerryttää mm. liiketoiminnan, kasvatus- ja ohjausalan sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintojen mukaisissa työtehtävissä.

Viisas työnantaja hallitsee työkykyjohtamisen, mahdollistaen työssä jaksamisen ja jatkamisen. Työn imu, mielekkyys, tehokkuus, tuottavuus ja motivaatio kasvaa työntekijöiden hyvinvoinnin myötä eikä ihmistä puristaen. Työntekijöiden hyvinvointi auttaa sitoutumaan ja osaamispääoma saadaan pidettyä omassa organisaatiossa. Työkykyjohtaminen kokonaisuudessaan näyttäytyy hienosti koko meidän organisaatiossa, kuinka ihmisiä täällä kohdataan ja johdetaan. Työntekijöiden voimavaroja osataan vahvistaa työyhteisössä, työntekijän kyvykkyyttä ja osaamista arvostetaan ja annetaan työn ja työyhteisön motivoida työntekijää hyvällä esihenkilön tuella ja kannustuksella. Työkykyä ja terveyttä uhkaavat riskit pystytään tunnistamaan ja ennakoimaan hyvällä suunnitelmallisella työterveysyhteistyöllä. Työn muokkaukseen on mahdollisuus esim. terveydellisistä syistä ja osasairauspäivärahaa voidaan käyttää työkyvyn haasteiden niin vaatiessa. Työtehtävät ohjeistetaan suorittamaan työturvallisesti. Syrjintään tai epäasialliseen kohteluun puututaan heti ja työturvallisuudesta huolehditaan Matarassa koko ajan. Työpsykologin konsultaatiot sekä työterveysneuvottelut ovat lakisääteisesti käytettävissä. Varhaisen puuttumisen tuki sairauspoissaolojen seurannassa ja omailmoituskäytännöt ovat myös KYTissä käytössä. Työntekijöistä pidetään mielestäni meillä Matarassa kyllä hyvää huolta.

Olemme töissä suurimman osan arjen valveillaoloajasta, joten on hyvin merkityksellistä, minkälainen työhyvinvointimme on. Emme voi silti pelkästään tuudittautua siihen, että meidän työpaikallamme on työhyvinvointi hoidettu erinomaisesti. Ei ole ainoastaan työnantajan velvollisuus huolehtia työhyvinvoinnistamme ja työkyvystämme. Jokainen meistä itse kantaa vastuun omasta työstä palautumisestaan, terveellisistä elintavoistaan, omasta hyvinvoinnistaan. Jokaisen työntekijän oma toiminta vaikuttaa työyhteisön työilmapiiriin ja samalla koko yhteisön hyvinvointiin. Ystävällisyydellä, arvostamisella, avoimuudella, reilulla käytöksellä, yhteistyöllä, toisen huomioon ottamisella, kannustamisella, positiivisella palautteella ja avun tarjoamisella, luomme itsellemme ja työyhteisöllemme arvostavan ja turvallisen työilmapiirin jatkossakin. Jokainen kohtaaminen toisen ihmisen kanssa vaikuttaa siis kumpaankin osapuoleen ja ympäristöön. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan, kuuluu sananlaskukin. Elämämme hyvinvointia tukevaa toimintaa on siis kunnioittaa ja arvostaa toisia ihmisiä ympärillämme. Olla tuntemattomalle tai tutummalle Ystävä tässä hetkessä.

14.2.2024 Matarassa, Työhyvinvoinnin lähteellä

Teksti ja kuvat: Tuija Vuorinen

Aulapalvelutyöntekijä, Työkykykoordinaattoriopiskelija, Työvalmentaja

Kansalaistoiminnankeskus Mataran logo.
Logo, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki
We use cookies
Sivujemme suunniteltu toiminta edellyttää evästeiden käyttöä. Voit hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.