matara white2

Mataralaiset kertovat
Kansalaistoiminnankeskuksen blogi

STM Tukee90 neg

Työllisyyspäivä

PAIKKO

Osaamistodistus on yksi mataralainen innovaatio, jonka kehittäminen on hyvin olennaiselta osaltaan riippuvainen tästä vapaasta ilmapiiristä. Keskustelujen kuluessa saatu palaute, ehdotukset siitä, miten toimintaa tulisi suunnata ja näkemykset erilaisten kohderyhmien tarpeista saada osaamisensa esille, ovat muokanneet toimintaa. Ilman Mataraa PAIKKO ei olisi sitä mitä se on nyt.

Elokuun lopussa lanseerattu selainpohjainen osaamistodistustyökalu ja sen kehittämistyö ovat hyvä esimerkki siitä, millaisiin innovaatioihin hyvä työskentely-ympäristö johtaa. Kehittämisessä on huomioitu ammatillisen koulutuksen vaatimukset ja hallinnolliset ja lainsäädännölliset aspektit. Hyötyanalyysissa on pohdittu osaamistodistuksen tarpeellisuutta erilaisten organisaatioiden ja kohderyhmien näkökulmasta. Jo suunnitteluvaiheessa on voitu huomioida erilaisia toiminnan esteiksi mahdollisesti nousevia asioita.

Miten innovaatiot ja uudet ajatukset syntyvät?

Uudet ajatukset eivät voi syntyä tyhjiössä, koska niiden syntyyn tarvitaan monenlaisia aineksia. Pelkkä rutiinitehtävien toistaminen ei luo uutta. Sitä ei myöskään synny yksinäisessä toimistohuoneessa. Mikä tekee yhdistysten yhteisestä talosta hyvän innovaatioalustan?

Ensimmäinen asia on tilaisuus. Se tekee jokaisesta varkaan – joka bongaa ja hyödyntää toisten sanomisista, kommenteista ja ajatuksista ne, jotka sopivat hänen tarkoituksiinsa. Tilaisuuksia keskusteluihin ja mielipiteenvaihtoon Matara tarjoaa päivittäin. Usein vaikuttavimmat tilaisuudet syntyvät kuin luonnostaan, usein hyvin yllättäen. Suuri idea voi kävellä vastaan käytävällä, istua kahvihuoneessa tai joskus jopa yhteisessä kehittämiseen varatussa hetkessä.

Toinen on yhdistely. Kun liitetään yhteen asioita, joita tavanomaisesti pidetään toisistaan erillään, saattaa syntyä jotain aivan uutta. Kun käytävällä toimii monien eri alojen asiantuntijoita, joiden tehtäväkuvat ovat hyvin moninaiset, tulee pakostakin yhdisteltyä epätavanomaisia asioita toinen toisiinsa. Joistakin näistä yhdistelmistä syntyy projekti-ideoita, toimintaa ja lopulta kestäviä innovaatioita.

Katselukulmat. Jokainen mataralainen katsoo asioita omasta näkökulmastaan tai asiakaskuntansa näkökulmasta. Jos kehittämishanketta suunniteltaessa riittävän monipuolisuudet takaa ongelman tarkasteleminen vähintään kolmesta näkökulmasta, täältä tarkastelukulmia löytyy monin verroin. On erittäin hyödyllistä päästä tarkastelemaan omaa kehittämiskohdetta aivan toisin silmin.

Keskustelun vapaus. Kehittämistoiminta muuttuu mahdottomaksi, jos keskustelua rajoitetaan näkökulmien, sisällön tai arvojen osalta. Projektien toteuttamiskelpoisuuden arvioimiseksi tarvitaan monipuolisia näkemyksiä siitä, onko jokin asian toteuttaminen mahdollista ja onko kehittäminen tältä osin oikeasti tarpeen. Koska kukaan ei vapaiden toimijoiden yhteisössä edusta ”virallista ajattelutapaa”, sellaista ei ole.

Kehittämistyön tulosten juurruttamisessa yhteisön merkitys on vahva

Kehittämistyön asiantuntijoiden toisilleen antama tuki, yhteinen huumori ja myötäeläminen mahdollistavat toiminnan jatkamisen projektityön pullonkaulojen läpikin. Hyvässä työyhteisössä on myös luvallista näyttää tunteitaan ja hakea myös niistä voimaa viedä omaa asiaansa eteenpäin. Ilman tuota tukea innovaatiot kuihtuvat herkästi.

PAIKKO tähtää Matarasta valtakunnalliseksi toiminnaksi. Levitystyön tukena on vahva työyhteisö ja sen tuki, vahva sitoutuminen asiaan – ja ehkä myös vapaus joskus jutella löysiä ja hakea uusia väyliä toteuttaa tavoitteita. Meillä on vahva pohja ponnistaa!

Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
PAIKKO
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

STM Tukee90 matara white2 kyt white